ನಮ್ಮ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗೆ ಸ್ವಾಗತ.

  • ಮನೆ
  • ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಹಾಳೆ
ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಹಾಳೆ
  • ಲೆಕ್ಸಾನ್ ಪಾಲಿಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿದ ಹಾಳೆ
    Lexan Polycarbonate Corrugated Sheet Polycarbonate corrugated sheet Polycarbonate corrugated sheet is mainly produced by modern high-tech method and equipment,co-extruded with polycarbonate material,UV resistant agent and other chemical additive.The product has excellent physical stability,not easily yellowing aged,and more stronger impact resistance,more flexible,and noise reduction character rainy day.    
  • FRP Corrugated Sheet Roofing
    FRP Corrugated Sheet Roofing Polycarbonate corrugated sheet The most common type of FRP corrugated roofing sheet,which is a composite material of polymer mixed with fibers such as fibreglass enhance the strength and rigidity of fibre.FFP corrugated roof is easy to install due to its light weight and material…
1 Page 1 of 1
Send your message to us:
ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ
ಈಗ ವಿಚಾರಣೆ