අපගේ වෙබ් අඩවියට සාදරයෙන් පිළිගනිමු.

  • නිවස
  • පොලිකාබනේට් විඛාදන පත්රය
පොලිකාබනේට් විඛාදන පත්රය
  • Lexan Polycarbonate Corrugated Sheet
    Lexan Polycarbonate Corrugated Sheet Polycarbonate corrugated sheet Polycarbonate corrugated sheet is mainly produced by modern high-tech method and equipment,co-extruded with polycarbonate material,UV resistant agent and other chemical additive.The product has excellent physical stability,not easily yellowing aged,and more stronger impact resistance,more flexible,and noise reduction character rainy day.    …
  • FRP Corrugated Sheet Roofing
    FRP Corrugated Sheet Roofing Polycarbonate corrugated sheet The most common type of FRP corrugated roofing sheet,which is a composite material of polymer mixed with fibers such as fibreglass enhance the strength and rigidity of fibre.FFP corrugated roof is easy to install due to its light weight and material…
1 පිටුව 1 වල 1
ඔබේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
දැන් විමසන්න
දැන් විමසන්න